ZNAJDŹ PROJEKT:
Powierzchnia domu:
od do

Kondygnacje:POBIERZ KATALOGI:
katalog katalog katalog katalog

Nasze produkty posiadają szereg certfikatów potwierdzających zgodność z dyrektywami WE i normami EN

  • Dyrektywa 2002/95/WE o ograniczeniu wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
  • Dyrektywa 98/37/WE o maszynach
  • 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG - dyrektywa EMC WE o kompatybilności elektromagnetycznej
  • 73/23/EWG, 93/68/EWG - dyrektywa niskiego napięcia WE
  • EN 60204-1 - bezpieczeństwo maszyn, elektrycznego sprzętu maszynowego, wymagania ogólne
  • EN 292-1 - bezpieczeństwo maszyn, pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania
  • EN 60034-5 - rotacyjne maszyny elektryczne, część 5: klasyfikacja zabezpieczenia maszyn elektrycznych
  • EN 60335-1 - krajowe produkty elektryczne i podobne - bezpieczeństwo - wymagania ogólne
  • EN 60335-2 80 - krajowe produkty elektryczne i podobne - bezpieczeństwo - część ogólna 2: specjalne wymagania dla wentylatorów